informacje o firmie Springap

Firma SPRINGAP to biuro projektów (pracownia projektowa), które tworzy zespół energicznych i doświadczonych inżynierów projektantów posiadających uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi branży sanitarnej i HVAC oraz będących członkami Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie.
Oferujemy Państwu następujące usługi:
 • projektowanie instalacji sanitarnych wewnętrznych (wodociągowych, ciepłej wody użytkowej, przeciwpożarowych, kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych),
 • projektowanie sieci oraz przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych (sanitarnych, ogólnospławnych, opadowych) i gazowych,
 • projektowanie obiektów inżynierskich takich jak: przepompownie ścieków i wody, hydrofornie, zbiorniki, oczyszczalnie ścieków, kotłownie, itp,
 • projektowanie kanalizacji deszczowej, zagospodarowania i wykorzystania wód opadowych,
 • opinie techniczne dotyczących możliwości rozbudowy instalacji, przyłączy oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • wykonanie projektowanej charakterystyki energetycznej budynku z analizą ekonomiczną i środowiskową, zużyciem paliw i emisją zanieczyszczeń do atmosfery przez systemy instalacyjne wraz z pomocą w doborze przegród budowlanych,
 • koncepcje i projekty modernizacji, budowy i rozbudowy systemów zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia ścieków,
 • cyfrowe symulacje, analizy i obliczenia hydrauliczne skomplikowanych i złożonych sieci wodociągowych współpracujących ze zbiornikami sieciowymi i hydroforniami,
 • nadzór autorski i inwestorski podczas budowy wodociągów, kanalizacji i oczyszczalni ścieków,
 • doradztwo i nadzór w trakcie rozwiązywania problemów związanych z eksploatacją istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków,
 • kompleksowa realizacja i koordynacja całego procesu inwestycyjnego od projektu po wykonawstwo,
 • stałym Klientom gwarantujemy bezpłatne doradztwo na etapie wykonywania koncepcji obiektu budowlanego (analiza PZT, określenie zapotrzebowania na poszczególne media, procedury branżowe,  terminy, itp.).

Nasza kompleksowa oferta realizacji dokumentacji projektowej może obejmować także:
 • wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych,
 • wykonanie opinii geotechnicznych, dokumentacji badań podłoża gruntowego, projektu geotechnicznego,
 • uzyskanie warunków i uzgodnień od gestorów sieci,
 • uzyskanie zgód na wejście w teren działek przez które przebiegać będzie projektowana infrastruktura (ustanowienie służebności przesyłu),
 • uzyskanie decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego (ULICP),
 • wykonywanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych,
 • uzyskanie opinii technicznej zaopatrzenia wodnego do zewnętrznego i gaszenia pożaru,
 • wykonanie projektów branży drogowej i elektrycznej,
 • wykonanie Raportu oraz uzyskanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach Zgody na Realizację Przedsięwzięcia,
 • wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
 • wykonanie przedmiaru robót i kosztorysów.
Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, szczegółowo analizując technologię przy pomocy której wykonana zostanie instalacja, przyłącze czy sieć wraz z urządzeniami i obiektami, aby zoptymalizować koszty budowy i przede wszystkim późniejszą eksploatację.
 
Serdecznie zapraszamy do współpracy i skorzystania z naszej wiedzy i doświadczenia...
SPRINGAP Projekty instalacji sanitarnych i HVAC

Misja firmy

Szeroko pojęta branża sanitarna i HVAC to dla naszego Zespołu Inżynierów nie tylko praca, lecz przede wszystkim pasja. Tworzymy projekty instalacji szyte na miarę każdej inwestycji, a więc zoptymalizowane pod względem ceny i kosztów realizacji oraz eksploatacji. W sposób elastyczny i kreatywny dostosowujemy rozwiązania techniczne do oczekiwań i wymogów stawianych przez Inwestora i Architekta...

Czytaj więcej