PRZYKŁADOWE DOKUMENTACJE ZREALIZOWANE PRZEZ NAS W OSTATNIM CZASIE

Wykonaliśmy ponadto dużą liczbę projektów indywidualnych a także adaptacji i rozdziałów instalacji sanitarnych wewnętrznych, opinii technicznych oraz przyłączy do sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, opadowej i gazowej a także oczyszczalni ścieków dla pojedynczych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych i usługowych...
 • projekt wykonawczy instalacji wodociągowej, przeciwpożarowej, ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (chłodu) dla budynku biurowo-handlowo-usługowego.
 • dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza instalacji wod, kan, gaz, kotłownia, wentylacja hybrydowa dla budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym.
 • projekt rozbudowy gminnej sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej.
 • kompleksowy projekt sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz instalacji wewnętrznych wod, kan. gaz, c.o., deszczówka dla projektowanego osiedla budynków jednorodzinnych w Krakowie.
 • wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy ujęcia i stacji uzdatniania wody wraz niezbędną infrastrukturą techniczną i sieciowym zbiornikiem wyrównawczym.
 • projekt instalacji sanitarnych i HVAC dla projektowanej stacji paliw i budynku biurowo-usługowego.
 • projekt sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji wewnętrznych wod, kan. gaz, c.o. dla projektowanego osiedla budynków jednorodzinnych w Krzeszowiach.
 • projekt wykonawczy przemysłowej (technologicznej) instalacji wody zimnej i ciepłej dla zakładu produkcyjnego w Skawinie.
 • projekt budowlany i wykonawczy instalacji wewnętrznych i zewnętrznych: wod, kan, gaz, c.o., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, dla kompleksu projektowanych czterech budynków komercyjnych: biurowy, hotelowy, warsztatowy i laboratoriów.
 • kompleksowy projekt instalacji sanitarnych i HVAC wewnątrz oraz na zewnątrz projektowanego budynku dydaktyczno-dokumentacyjnego z częścią biurowo-administracyjną.
 • projekt przebudowy i rozbudowy instalacji wodociągowej, ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania wraz z kotłownią o mocy 2,0 MW, ppoż, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla przebudowywanego i rozbudowywanego budynku szpitala wraz z zapleczem i basenem rehabilitacyjnym.
 • inwentaryzacja oraz projekt budowlany modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji hybrydowej w istniejącym budynku wielorodzinnym. 
 • projekt budowlany i wykonawczy instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowych, wentylacji mechanicznej garażu podziemnego dla projektowanych czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Krakowie.
 • projekt budowlany i wykonawczy instalacji wodociągowej, przeciwpożarowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla projektowanego parkingu wielopoziomowego.
 • projekt instalacji sanitarnych wewnętrznych (wod, kan, gaz, c.o.) wraz z rozbudową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla projektowanego osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
 • projekt branżowy instalacji sanitarnych i HVAC (wodociągowa, ppoż, centralnego ogrzewania, kotłownia olejowa, wentylacji i klimatyzacji wraz z przebudową sieci kanalizacyjnych dla projektowanego budynku wielofunkcyjnego (część edukacyjna, restauracyjna i hotelowa).
 • projekt budowlany i wykonawczy instalacji wodociągowej, ppoż wraz z zestawem hydroforowym, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi oraz instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (VRF) dla projektowanego budynku biurowego (open space) z garażem podziemnym.
 • projekt sieciowego zestawu hydroforowego w podziemnej komorze betonowej wraz z instalacjami i infrastrukturą towarzyszącą.
 • projekt budowlany i wykonawczy instalacji  sanitarnych i HVAC wewnątrz i na zewnątrz budynku (gazowa, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, ciepła technologicznego, wodociągowa, ppoż, centralnego ogrzewania, technologii kuchni, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej) dla projektowanego przedszkola wielooddziałowego.
 • projekt instalacji wodociągowej, ppoż wraz z zestawami hydroforowymi, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi i regulatorami przepływu oraz instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji opartej o system VRF, a także przebudowy sieci gazowych i rozbudowy sieci wodociągowej dla projektowanego budynku biurowego.
 • analiza hydrauliczna wraz z przedstawieniem alternatywnych rozwiązań dla modernizacji istniejącej instalacji wewnętrznej przeciwpożarowej w Zespole Szkół.
 • adaptacja instalacji wewnętrznych wraz z projektem doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków dla projektowanego osiedla 22 budynków mieszkalnych.
 • projekt kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym o objętości czynnej 250 m3 wyposażony w trzystanowiskowy system pompowego (ciśnieniowego) napełniania zgromadzoną wodą specjalistycznych samochodów komunalnych służących do mycia ulic.
 • projekt instalacji wewnętrznych (wodociągowa, ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej i centralnego ogrzewania) wraz z przyłączami, siecią wodociągową i kanalizacyjną dla projektowanego osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
 • dokumentacja projektowa doprowadzenia wody do celów bytowych i przeciwpożarowych dla istniejącego zakładu przemysłowego.
 • projekt rozbudowy sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 2,5 km wraz z projektem dodatkowego ujęcia wody.
 • projekt rozbudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sieciową przepompownią ścieków i przyłączami dla projektowanego osiedla 140 budynków mieszkalnych.
 • projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości około 2000m.
 • projekt instalacji sanitarnych (wod, kan, gaz, co) oraz przyłączy wod-kan i sieci wodociągowej dla bezobsługowej myjni samochodowej wielostanowiskowej.
 • projekt instalacji klimatyzacji opartej na VRF (Virtual Routing and Forwarding) dla budynku biurowo-usługowego.
 • projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla budynków mieszkalnych.
 • dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza branży sanitarnej i HVAC wewnątrz i na zewnątrz budynku (gazowa, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, ciepła technologicznego, wodociągowa, ppoż, centralnego ogrzewania, zbiornik  przeciwpożarowy z hydrofornią, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej z separatorem i zbiornikiem retencyjnym) dla projektowanej sali sportowo-widowiskowej.
 • kompleksowy wielobranżowy projekt hydroforni sieciowej wraz z rozbudową sieci wodociągowej z komorami zasuw i redukcyjnymi.
 • projekty rozbudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla kilku projektowanych osiedli budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
 • projekt budowlany i wykonawczy sieci, przyłączy i instalacji wewnętrznych: wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej dla projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
 • projekt doprowadzenia wody oraz odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych dla projektowanych 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
 • projekt instalacji wewnętrznych (wod-kan-gaz-co) dla ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z przyłączami do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz projekt sieci kanalizacji sanitarnej.
 • kompleksowa dokumentacja budowlano-wykonawcza dla rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączem oraz komorą wodomierzową dla zakładu produkcyjnego.
 • projekt budowlany i wykonawczy instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania dla trzech budynków wielorodzinnych.
 • projekt odprowadzenia wód opadowych z projektowanego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Rzeszowie.
 • projekt instalacji wewnętrznych (wodociągowa, kanalizacyjna i centralnego ogrzewania) dla rozbudowywanego i przebudowywanego budynku straży pożarnej.
 • kompleksowa dokumentacja projektowa dla rozbudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej (mapa do celów projektowych, geologia, decyzja ULICP, opinie i uzgodnienia branżowe, decyzja pozwolenia na budowę, przedmiar, kosztorys, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych).
 • projekt wykonawczy instalacji sanitarnych wewnętrznych (wodociągowa, ppoż, cwu, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i wody lodowej) na zewnątrz i wewnątrz projektowanego budynku usługowego z częścią mieszkalną i garażem podziemnym w Krakowie.
 • analiza oraz koncepcja modernizacji sieci wodociągowej o długości 115 km w gminie zlokalizowanej w powiecie krakowskim. Dokumentacja obejmowała swym zakresem istniejącą sieć wodociągową wraz z ujęciem wody oraz stacją uzdatniania wody, zbiornikami oraz zestawami hydroforowymi a także ewentualne rejony budowy nowych rurociągów, przebudowę niektórych odcinków istniejącej sieci wodociągowej oraz modernizację urządzeń do magazynowania i podnoszenia ciśnienia wody. Dla przedmiotowego systemu zostały przedstawione wyniki obliczeń i cyfrowe symulacje hydrauliczne.
 • projekty rozbudowy fragmentów sieci wodociągowych oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w czterech miejscowościach w powiecie krakowskim.
 • projekt wykonawczy instalacji przeciwpożarowej wewnątrz oraz na zewnątrz budynku szpitala w Małopolsce.
 • projekt instalacji wewnętrznych (wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu, ppoż, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji) wraz z budową nowych i przebudową istniejących przyłączy do sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej wyposażonych w zbiorniki retencyjne, separatory oraz regulatory przepływu, dla projektowanej stacji paliw płynnych i LPG z parkingiem oraz myjnią samochodową w centrum Krakowa.
 • projekt rozbudowy sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Krakowie.
 • projekt doprowadzenia wody dla szpitala w Małopolsce wraz z urządzeniami do podnoszenia ciśnienia wody (zestaw hydroforowy) oraz komorą zasuw. Dla niniejszej dokumentacji zostały również wykonane symulacje hydrauliczne mające na celu określenie możliwości zasilenia w wodę projektowanej hydroforni przez istniejący system wodociągowy.
 • projekt budowlany i wykonawczy sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami do podczyszczania wód opadowych oraz dokumentacja zabezpieczenia sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i gazowej dla potrzeb przebudowy drogi gminnej pod Krakowem.
 • projekt budowlany sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla projektowanego osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych pod Krakowem.
 • analiza sieci wodociągowej o długości 15,5 km w miejscowości zlokalizowanej w powiecie krakowskim. Dokumentacja uwzględniała swym zakresem istniejącą sieć wodociągową wraz z ujęciem wody, zbiornikami oraz zestawem hydroforowym a także ewentualne rejony budowy nowych rurociągów, przebudowę niektórych odcinków istniejącej sieci wodociągowej oraz modernizację urządzeń do magazynowania i podnoszenia ciśnienia wody. Dla przedmiotowego systemu zostały przedstawione wyniki obliczeń i cyfrowe symulacje hydrauliczne.
 • projekt budowlany instalacji wewnętrznych (wody, ppoż, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, gazowej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji) dla projektowanego budynku szkoły muzycznej w Małopolsce. Projekt rozbudowy i przebudowy sieci oraz przyłączy: wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, gazowej oraz kanalizacji deszczowej z urządzeniami podczyszczającymi oraz przepompownią ścieków.
 • dokumentacja projektowa stacji uzdatniania wody wraz z komorą pomp, rozbudową sieci wodociągowej oraz instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi w powiecie krakowskim.
 • projekty przydomowych oczyszczalni ścieków dla projektowanych czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych pod Krakowem.
 • projekt budowlany oraz wykonawczy instalacji sanitarnych wewnętrznych (wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, gazu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i klimatyzacji) dla projektowanego budynku świetlicy z funkcją stołówki szkolnej z zapleczem sanitarnym i kuchennym przy budynku szkoły podstawowej w Małopolsce. Projekt rozbudowy i przebudowy przyłącza: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej.
 • dokumentacja projektowa rozbudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, przyłączy wodociągowych, przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przyłączy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z pompowniami przydomowymi, instalacji sanitarnych wewnętrznych (wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania, gazowej) dla projektowanego osiedla budynków mieszkalnych w Krakowie.
 • projekt wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, przyłączy wodociągowych, przyłączy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przydomowymi przepompowniami ścieków, instalacji wewnętrznych wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania i gazu dla projektowanych dziesięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych pod Krakowem.
 • projekt instalacji wewnętrznych (wodociągowa, kanalizacyjna, gazu, centralnego ogrzewania) dla projektowanego osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych pod Krakowem.
 • projekt instalacji sanitarnych wewnętrznych dla projektowanej myjni samochodowej czterostanowiskowej w Krakowie.
 • projekt budowlany instalacji sanitarnych wewnętrznych (wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowa, centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej) wraz z przyłączem do sieci kanalizacji ogólnospławnej i przyłączem do sieci wodociągowej oraz przebudową sieci gazowej dla projektowanego budynku mieszkalnego (willa) z wbudowaną częścią usługową i  garażem podziemnym w Krakowie.
 • projekt rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączem wody dla istniejącego budynku biurowego w Krakowie.
 • projekt instalacji wewnętrznych (wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowa oraz centralnego ogrzewania) dla projektowanych siedmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych (w tym trzech wolnostojących oraz czterech w zabudowie bliźniaczej) z infrastrukturą techniczną wraz z projektem przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami w Krakowie.
 • projekt rozbudowy sieci wodociągowej oraz sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami i instalacją wewnętrzną gazu dla czterech projektowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych  w powiecie krakowskim.
 • projekt budowlany instalacji wewnętrznej wody zimnej z zestawem hydroforowym, ciepłej wody użytkowej, instalacji hydrantowej, gazowej, centralnego ogrzewania, kanalizacji deszczowej do zbiorników retencyjnych i instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla budynku usługowo-handlowego z miejscami postojowymi i wewnętrznym układem komunikacyjnym pod Krakowem.
 • projekt instalacji sanitarnych wewnętrznych (wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania) wraz z przyłączem do sieci wodociągowej oraz do sieci kanalizacji sanitarnej dla projektowanego budynku usługowego w Krakowie.
 • projekt budowlany sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wod-kan, a także projekt instalacji wewnętrznych (wod., kan., gaz, c.o.) dla projektowanego osiedla budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej w Krakowie.
 • projekt instalacji sanitarnych wewnętrznych (wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, ogrzewczej) wraz z przyłączami wody oraz kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej, przydomową przepompownią ścieków, a także rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla trzech projektowanych budynków mieszkalnych w powiecie krakowskim.
 • projekt rozbudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi dla projektowanych sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych pod Krakowem.
 • projekt wykonawczy wraz z uzgodnieniami branżowymi doprowadzenia wody oraz odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych dla rozbudowywanej i modernizowanej stacji 220/110kV.
 • projekt budowlany sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi dla osiedla  czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej oraz jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego w powiecie krakowskim.
 • projekt instalacji sanitarnych wewnętrznych (wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji) wraz z przyłączami do sieci gazowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz urządzeniami do podczyszczania i zagospodarowania wód opadowych dla projektowanej stacji paliw płynnych i LPG z budynkiem kas i myjnią samochodową pod Krakowem.
 • projekt rozbudowy i przebudowy sieci wodociągowej wraz z zestawem hydroforowym do podnoszenia ciśnienia wody oraz przyłączem i instalacją elektryczną w powiecie krakowskim.
 • projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do sieci gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej oraz projekt indywidualny instalacji sanitarnych wewnętrznych (wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, wentylacji mechanicznej z rekuperacją, pompa ciepła), drenażu opaskowego a także urządzeń do podczyszczenia i zagospodarowania  wód opadowych dla projektowanego budynku mieszkalnego w Krakowie.
 • projekt rozbudowy sieci gazowej wraz z przyłączami do sieci gazowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji sanitarnych wewnętrznych (wod, kan, gaz, c.o.) dla pięciu projektowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych pod Krakowem.
 • projekt sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami do sieci gazowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, energetycznej oraz instalacji wewnętrznej gazu i energetycznej dla dwóch budynków projektowanych w powiecie krakowskim.
 • projekt wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z lokalną przepompownią ścieków dla projektowanych ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej pod Krakowem.
 • projekt instalacji sanitarnych wewnętrznych (wod, kan, gaz, c.o.) dla projektu nadbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Krakowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem  na cele mieszkalne.
 • projekt doprowadzenia wody oraz odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych z projektowanych sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej i trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących pod Krakowem.
 • projekt magistrali kanalizacji sanitarnej wraz z odprowadzeniem ścieków z dużego zakładu przemysłowego  w powiecie krakowskim.
 • projekt sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przydomowymi przepompowniami ścieków pod Krakowem.
 • projekt doprowadzenia wody, paliwa gazowego i energii elektrycznej, odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych oraz wód opadowych dla projektowanego budynku mieszkalnego z częścią usługową w Krakowie.
 • koncepcja rozbudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanałowej sanitarnej grawitacyjnej z przepompownią ścieków i rurociągami tłocznymi wraz z przyłączami do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla projektowanych 48 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej w bezpośrednim sąsiedztwie Krakowa.
 • projekt remontu instalacji wodociągowo-hydrantowej dla zabudowań zakładu napraw maszyn, sprzętu i utrzymania zakładu w Krakowie.
 • projekt przebudowy sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami pod Krakowem.
 • projekt instalacji sanitarnych wewnętrznych (wod, kan, gaz, c.o.) dla projektowanego Domu Zakonnego w Krakowie.
 • projekt instalacji sanitarnych wewnętrznych (wod, kan, gaz, c.o.) wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączami do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej niskiego ciśnienia dla projektowanego budynku mieszkalnego w Krakowie.
 • analiza funkcjonowania średniej oczyszczalni ścieków w powiecie krakowskim. Zbadano aktualne parametry pracy obiektu pod względem objętości oraz stężeń i ładunków ścieków dopływających do oczyszczalni. Otrzymane wyniki zostały odniesione do ustawień technologicznych oczyszczalni a także porównane z parametrami dla jakich oczyszczalnia została zaprojektowana. Przedstawiona została również propozycja rozwiązań mających na celu zoptymalizowanie funkcjonowania obiektu pod względem technologicznym oraz pod względem ekonomicznym.
 • projekt rozbudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej pod Krakowem.
 • projekt sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompownią ścieków, przyłączem do sieci elektrycznej, instalacją wewnętrzną elektryczną, oświetleniem oraz ogrodzeniem pod Krakowem.
 • projekt sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami pod Krakowem.
 • projekt wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z lokalną przepompownią ścieków dla projektowanego budynku gastronomiczno-hotelowego w powiecie krakowskim.
 • projekt przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami pod Krakowem.
 • projekt instalacji sanitarnych wewnętrznych (wod, kan, gaz, c.o.) wraz z przyłączami do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i opadowej dla projektowanego budynku samochodowej myjni ręcznej trzystanowiskowej i myjni bezdotykowej dwustanowiskowej pod Krakowem.
 • projekt rozbudowy sieci gazowej wraz z przyłączami pod Krakowem.
 • projekt doprowadzenia wody oraz odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych dla pięciu budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej w powiecie krakowskim.
 • projekt rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla kompleksu 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych pod Krakowem.
 • projekt rozbudowy instalacji wewnętrznej gazu wraz z przyłączami do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i gazowej dla budynku restauracyjnego i hotelowego pod Krakowem.
 • projekt instalacji sanitarnych wewnętrznych (wod, kan, gaz, c.o.) wraz z przyłączami do sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej dla trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Krakowie.
 • koncepcja rozbudowy oraz modernizacji sieci wodociągowej zlokalizowanej w gminie przylegającej do Krakowa. Koncepcja obejmował swym zakresem wskazanie ewentualnych rejonów budowy nowej sieci wodociągowej, przebudowę niektórych odcinków istniejącej sieci a także budowę potencjalnych urządzeń do podnoszenia ciśnienia wody.
 • projekt doprowadzenia wody oraz odprowadzenia ścieków bytowo gospodarczych z kompleksu ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych pod Krakowem.
 • projekt wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej dla trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych pod Krakowem.
 • projekt doprowadzenia wody oraz odprowadzenia ścieków bytowo gospodarczych z kompleksu dwudziestu dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w powiecie krakowskim.
SPRINGAP Projekty instalacji sanitarnych i HVAC

Misja firmy

Szeroko pojęta branża sanitarna i HVAC to dla naszego Zespołu Inżynierów nie tylko praca, lecz przede wszystkim pasja. Tworzymy projekty instalacji szyte na miarę każdej inwestycji, a więc zoptymalizowane pod względem ceny i kosztów realizacji oraz eksploatacji. W sposób elastyczny i kreatywny dostosowujemy rozwiązania techniczne do oczekiwań i wymogów stawianych przez Inwestora i Architekta...

Czytaj więcej