informacje o firmie Springap

Firma SPRINGAP to zespół energicznych i doświadczonych inżynierów z Krakowa, posiadających uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi branży sanitarnej i HVAC oraz będących członkami Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie.
Oferujemy Państwu następujące usługi:
 • projektowanie instalacji sanitarnych wewnętrznych (wodociągowych, ciepłej wody użytkowej, przeciwpożarowych, kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych),
 • projektowanie sieci oraz przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych (sanitarnych, ogólnospławnych, opadowych) i gazowych,
 • projektowanie obiektów inżynierskich takich jak: przepompownie ścieków i wody, hydrofornie, zbiorniki, oczyszczalnie ścieków, kotłownie, itp,
 • projektowanie kanalizacji deszczowej, zagospodarowania i wykorzystania wód opadowych,
 • opinie techniczne dotyczących możliwości rozbudowy instalacji, przyłączy oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • wykonanie projektowanej charakterystyki energetycznej budynku z analizą ekonomiczną i środowiskową, zużyciem paliw i emisją zanieczyszczeń do atmosfery przez systemy instalacyjne wraz z pomocą w doborze przegród budowlanych,
 • koncepcje i projekty modernizacji, budowy i rozbudowy systemów zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia ścieków,
 • cyfrowe symulacje, analizy i obliczenia hydrauliczne skomplikowanych i złożonych sieci wodociągowych współpracujących ze zbiornikami sieciowymi i hydroforniami,
 • nadzór autorski i inwestorski podczas budowy wodociągów, kanalizacji i oczyszczalni ścieków,
 • doradztwo i nadzór w trakcie rozwiązywania problemów związanych z eksploatacją istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków,
 • kompleksowa realizacja i koordynacja całego procesu inwestycyjnego od projektu po wykonawstwo,
 • stałym Klientom gwarantujemy bezpłatne doradztwo na etapie wykonywania koncepcji obiektu budowlanego (analiza PZT, określenie zapotrzebowania na poszczególne media, procedury branżowe,  terminy, itp.),
 • realizcja robót budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych i HVAC (zaprojektuj i  wybuduj),
 • świadectwa energetyczne budynków i lokali,
 • usługi kreślarskie.

Nasza kompleksowa oferta realizacji dokumentacji projektowej może obejmować także:
 • wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych,
 • wykonanie opinii geotechnicznych, dokumentacji badań podłoża gruntowego, projektu geotechnicznego,
 • uzyskanie warunków i uzgodnień od gestorów sieci,
 • uzyskanie zgód na wejście w teren działek przez które przebiegać będzie projektowana infrastruktura (ustanowienie służebności przesyłu),
 • uzyskanie decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego (ULICP),
 • wykonywanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych,
 • uzyskanie opinii technicznej zaopatrzenia wodnego do zewnętrznego i gaszenia pożaru,
 • wykonanie projektów branży drogowej i elektrycznej,
 • wykonanie Raportu oraz uzyskanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach Zgody na Realizację Przedsięwzięcia,
 • wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
 • wykonanie przedmiaru robót i kosztorysów.
Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, szczegółowo analizując technologię przy pomocy której wykonana zostanie instalacja, przyłącze czy sieć wraz z urządzeniami i obiektami, aby zoptymalizować koszty budowy i przede wszystkim późniejszą eksploatację.
 
Serdecznie zapraszamy do współpracy i skorzystania z naszej wiedzy i doświadczenia...
SPRINGAP Instalacje Sanitarne i HVAC Kraków

Misja firmy

Szeroko pojęta branża sanitarna i HVAC to dla naszego Zespołu Inżynierów nie tylko praca, lecz przede wszystkim pasja. Tworzymy w Krakowie instalacje szyte na miarę każdej inwestycji, a więc zoptymalizowane pod względem ceny i kosztów realizacji oraz eksploatacji. W sposób elastyczny i kreatywny dostosowujemy rozwiązania techniczne do oczekiwań i wymogów stawianych przez Inwestora i Architekta...

Czytaj więcej