Obowiązek informacyjny RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Szanowni Państwo,
w związku z faktem, iż dnia 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych wskazujemy, iż wdrożyliśmy wszelkie organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa wynikające z RODO.
Poniżej przedstawiamy klauzulę informacyjną i prosimy o zapoznanie się z jej treścią.
 
 1. Administratorem Danych Osobowych jest SPRINGAP Anna Kluba, Przemysław Kluba Spółka Cywilna, ul. Królewska 84/1, 30-079 Kraków, NIP: 677-236-64-02, REGON: 122473451. W sprawie Państwa danych prosimy o kontakt:
 • pocztą tradycyjną na adres: SPRINGAP Anna Kluba, Przemysław Kluba Spółka Cywilna, ul. Królewska 84/1, 30-079 Kraków.
 • poprzez e-mail: springap@springap.com.pl
 1.  Dane będą przetwarzane w celu:
 • realizacji prac i umów świadczonych przez firmę SPRINGAP,
 • dochodzeniem ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami.
Dane osobowe pozyskane zostały z umów, zapytań ofertowych, zleceń lub bezpośrednio od przedsiębiorców i osób prywatnych, w imieniu których Państwo działają, a także z publicznych rejestrów (CEIDG, KRS).
Przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych osobowych: imię
i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP, nr PESEL, data i miejsce urodzenia, seria i numer dowodu osobistego oraz innych danych niezbędnych do realizacji zlecenia.
 
 1. Odbiorcami danych mogę być instytucje upoważnione mocą prawa, pracownicy, kontrahenci i klienci Spółki, pod warunkiem, że będzie to niezbędne do realizacji umów, zleceń lub prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, zlecenia lub realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
 3. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych osobowych. Realizacja tychże praw może być ograniczone przepisami prawa. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody-zgoda ta może być w każdym momencie cofnięta. Cofnięcie nie będzie miało wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania danych przed jej cofnięciem.
 4. Państwa dane osobowe są niezbędne do realizacji umów i zleceń, a ich niepodanie lub brak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie może uniemożliwić realizację zleceń lub kontynuowanie współpracy z Państwem.
 5. Jeżeli uznacie Państwo, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, macie Państwo możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 7. W przypadku, gdyby Państwa dane osobowe miały być wykorzystane w celu innym niż ten, w którym zostały one przekazane lub zebrane, Administrator poinformuje Państwa o tym celu i udzieli wszelkich wymaganych prawem informacji.
SPRINGAP Instalacje Sanitarne i HVAC Kraków

Misja firmy

Szeroko pojęta branża sanitarna i HVAC to dla naszego Zespołu Inżynierów nie tylko praca, lecz przede wszystkim pasja. Tworzymy w Krakowie instalacje szyte na miarę każdej inwestycji, a więc zoptymalizowane pod względem ceny i kosztów realizacji oraz eksploatacji. W sposób elastyczny i kreatywny dostosowujemy rozwiązania techniczne do oczekiwań i wymogów stawianych przez Inwestora i Architekta...

Czytaj więcej

Słowa które lubimy

 • Woda
 • Gaz
 • Kraków sieci
 • Instalacje
 • Wodociągowa
 • Centralne ogrzewanie