PRZYKŁADOWE ZLECENIA ZREALIZOWANE PRZEZ NAS W OSTATNIM CZASIE

Wykonaliśmy ponadto ogromną liczbę projektów indywidualnych, a także adaptacji instalacji sanitarnych wewnętrznych, opinii technicznych oraz sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, opadowej i gazowej dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych i usługowych...
 • projekt sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z projektem przyłączy do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla osiedla 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Krakowie.
 • projekt instalacji wewnętrznych dla demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej z budową stanowisk
  postojowych i drogi wewnętrznej: instalacja wewnętrzna wodociągowa, instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji technologicznej, instalacja wewnętrzna kanalizacji deszczowej, instalacja wewnętrzna centralnego ogrzewania, instalacja wentylacji mechanicznej oraz chłodu dla central wentylacyjnych, instalacja wentylacji mechanicznej wyciągowej, oddymianie klatki schodowej z mechaniczną kompensacją powietrza nawiewnago, instalacja klimatyzacji komfortu oraz klimatyzacji technologicznej.
 • projekt przemysłowej instalacji wody technologicznej do gaszenia przestrzeni wewnętrznych suszarni rozpyłowej filtra workowego oraz cyklonów z kolektorem wyrzutowym w pomieszczeniu suszarni. Przedmiar robót i kosztorysy.
 • projekt sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sieciową przepompownią ścieków oraz przyłączy wod-kan dla osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w gminie Liszki. Projekt instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym odparowującym.
 • projekt instalacji sanitarnych wewnętrznych dla budowy zaplecza technicznego dla obsługi taboru kolejowego na stacji Kraków Towarowy, w tym projekt budynku zaplecza techniczno-montażowego składającego się z hali napraw, części biurowo-socjalnej, części warsztatowo-magazynowej, myjni całopociągowej i części technicznej wraz z instalacjami wewnętrznymi wody, wody pożarowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji technologicznej, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, instalacjami technologicznymi oraz priojekt instalacji wewnętrznych pozabudynkowych: instalacji wodociągowej bytowej, instalacji gazu, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji kanalizacji technologicznej wraz z urządzeniami do podczyszczania ścieków, instalacji kanalizacji deszczowej wraz z separatorami oraz ze zbiornikami retencyjnymi, budowa zbiornika pożarowego.
 • projekt instalacji sanitarnych i HVAC dla centralnego magazynu zbiorów wraz z przestrzenią zwiększającą dostęp do kultury na terenie Muzeum Pozytywizmu wraz z instalacjami wewnętrznymi (wod-kan, wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania oraz ciepła technologicznego, inst. hydrantowej, inst. oddymiania klatek schodowych) oraz zagospodarowaniem terenu, budowie instalacji zewnętrznych (wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej, inst. pomp ciepła), drogą wewnętrzną, chodnikami, miejscami postojowymi, zatoczce autobusowej wraz z przebudową zbiornika wodnego.
 • projekt instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej z rekuperacją, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, wraz z przyłączami wod-kan dla osiedla 32 budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
 • projekt instalacji wewnętrznych: wody, przeciwpożarowych hydrantowych, gazowych wraz z kotłowniami, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej wyciągowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wraz z przyłączami wod-kan dla trzech budynków wielorodzinnych z garażami podziemnymi w Krakowie.
 • projekt sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy wod-kan dla pięciu osiedli budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
 • koncepcja systemu kanalizacyjnego wraz z Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz kosztorysami szacunkowymi dla obszaru przemysłowego o powierzchni 250 ha.
 • dokumentacja projektowa instalacji wewnętrznych (wodociągowych, ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania, oleju opałowego, kotłowni olejowej, wentylacji mechanicznej), rozbudową sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy wod-kan oraz instalacji kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym dla osiedla budynków wielorodzinnych garażami podziemnymi w Krakowie.
 • projekt instalacji wewnętrznych: wodociągowych, ppoż, gazowych, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, ciepła technologicznego, klimatyzacji, węzła ciepłowniczego, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wraz z przyłączami wod-kan-c.o. i rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej dla budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym i naziemnym w Krakowie.
 • kompleksowa dokumentacja projektowa branży sanitarnej i HVAC dla inwestycji: remont, przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku dawnej tkalni i przędzalni, remont i przebudowa istniejącego budynku dawnej kotłowni wraz z adaptacją istniejących obiektów pofabrycznych na potrzeby Teatru wraz z instalacjami wewnętrznymi (wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji technologicznej, kanalizacji deszczowej, c.o., wentylacją mechaniczną, klimatyzacją, instalacją hydrantową przeciwpożarową, instalacją oddymiania, inst. elektryczną i teletechniczną) oraz zagospodarowaniem terenu: drogami wewnętrznymi, parkingami, układem ścieżek pieszych, placem manewrowym, małą architekturą, likwidacją fragmentów istniejących pozabudynkowych instalacji (wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu) rozbiórką istniejących ogrodzeń oraz murów, budową pozabudynkowych instalacji (kanalizacji sanitarnej, kanalizacji technologicznej, kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na wody deszczowe, nawadniania terenów zielonych).
 • branżowa dokumentacja projektowa (sanitarna i HVAC) wewnętrznych (wodociągowych, ppoż, gazowych, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, kanalizacyjnych, oddymiających, klimatyzacyjnych), a także instalacji zewnętrznych, przyłączy oraz sieci (wodociągowych, kanalizacyjnych), przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia (DN500) dla dwóch budynków wielorodzinnych z garażami podziemnymi w Krakowie.
 • projekt instalacji sanitarnych i HVAC wewnętrznych (wodociągowych, ppoż, gazowych, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, kanalizacyjnych), instalacji zewnętrznych, przyłączy oraz sieci (wodociągowych, kanalizacyjnych) dla osiedla budynków wielorodzinnych z garażami podziemnymi, towarzyszącymi obiektami budowlanymi, infrastrukturą techniczną, obiektami małej architektury i zagospodarowaniem terenu w Krakowie.
 • projekt przebudowy sieci ciepłowniczej (2x DN400), przebudowy sieci kanalizacji ogólnospławnej (DN 600/900), budowa przyłącza do sieci wodociągowej, przyłącza do sieci ciepłowniczej, przyłącza do sieci kanalizacji ogolnospławnej, instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i regulatorem przepływu oraz instalacji kanalizacji sanitarnej, dla projektowanego osiedla budynków wielorodzinnych w Krakowie.
 • projekt sieciowej tłoczni ścieków sanitarnych, sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej, sieci wodociągowej, wraz z terenami utwardzonymi i manewrowymi, przebudowa istniejącej komory retencyjnej wraz z demontażem armatury i wyposażenia, rozbudowa i przebudowa instalacji elektrycznych, sterowania oraz oświetlenia w gminie Zabierzów.
 • kompleksowa dokumentacja projektowa instalacji wewnętrznych, instalacji zewnętrznych, przyłączy oraz sieci (wodociągowych, ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania, gazowych, wentylacyjnych) dla osiedla budynków wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi, towarzyszącymi obiektami budowlanymi, infrastrukturą techniczną, obiektami małej architektury i zagospodarowaniem terenu.
 • projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej z przydomowymi przepompowniami ścieków wraz z uzgodnieniami terenowo-prawnymi, uzgodnieniami branżowymi i uzyskaniem decyzji Pozwolenia na budowę w gminie Skawina.
 • projekt instalacji wod., kan., c.o., dla  przebudowy i rozbudowy części oświatowej istniejącego budynku szkolnego na potrzeby poradni psychologicznopedagogicznej wraz z zagospodarowaniem terenu (naziemne miejsca postojowe, dojścia, dojazdy, schody zewnętrzne, mury oporowe),
  instalacjami wewnętrznymi, instalacjami zewnętrznymi (kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej z separatorem i zbiornikiem retencyjnym, kanalizacji ogólnospławnej) oraz rozbiórka budynku gospodarczego i wybranych elementów zagospodarowania terenu i instalacji zewnętrznych (nawierzchnie utwardzone, schody zewnętrzne, mury oporowe, ogrodzenia, instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacyjna).
 • projekt instalacji wewnętrznych (wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, c.o., oleju opałowego, ciepła technologicznego, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, inst. hydrantowa przeciwpożarowa, przebudowa infrastruktury technicznej w zakresie kompresora głównego) na terenie Zakładu Wody Mineralnej:
  przebudowa istniejącego budynku administracyjno-socjalnego, budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z rozbiórką istniejącego budynku hali produkcyjnej, rozbudowa hali magazynowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na halę produkcyjno-magazynową, rozbudowa hali produkcyjnej o część produkcyjno-magazynową, przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku socjalno-administracyjnego na budynek socjalnoadministracyjny z częścią laboratoryjną, rozbudowa budynków magazynowych rozbiórką elementów istniejących budynków oraz zagospodarowaniem terenu: drogami wewnętrznymi, parkingami, układem ścieżek pieszych, placami manewrowymi, rozbudową i przebudową wraz z likwidacją fragmentów istniejących pozabudynkowych instalacji (wodociągową, kanalizacji sanitarnej wraz z komorą pomiarową, kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym, elektryczną , ośw. zewn.).
 • projekt instalacji dla przebudowy i rozbudowy części oświatowej istniejącego budynku szkolnego na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej wraz z zagospodarowaniem terenu instalacjami wewnętrznymi (wod.-kan., c.o.,), instalacjami zewnętrznymi (kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej z separatorem i zbiornikiem retencyjnym, kanalizacji ogólnospławnej).
 • dokumentacja projektowa branży sanitarnej i HVAC dla projektowanego budynku administracyjno-biurowego i budynku garażowego dla Komendy Powiatowej Policji wraz z masztem antenowym oraz instalacjami wewnętrznymi (wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania, gazową, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, przeciwpożarową) wraz z instalacjami zewnętrznymi (wodociągową, ciepłowniczą, kanalizacji sanitarnej oraz technologicznej wraz z urządzeniami do podczyszczania ścieków oraz kanalizacji deszczowej wraz z separatorem oraz ze zbiornikiem retencyjnym).
 • kompleksowe dokumentacje projektowe wraz z uzgodnieniami dla rozbudowy w Krakowie 23 odcinków sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji ogólnospławnej, wraz z przyłączami wod-kan oraz STWiOR, kosztorysami i przedmiarami.
 • projekt branży sanitarnej i HVAC dla budowy budynku usługowego wraz z instalacjami wewnętrznymi (wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, gazu) i zewnętrznymi odcinkami instalacji wewnętrznych (kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz ze szczelnym zbiornikiem na wody opadowe).
 • dokumentacja dla przebudowy magistrali wodociągowej DN800mm dla celów budowy budynku handlowego oraz serwisu samochodowego.
 • kompleksowa branżowa dokumentacja projektowa (instalacje wewnętrzne, sieci i przyłącza) dla budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
 • projekt branży sanitarnej i HVAC (wod-kan-gaz-c.o.-wentylacja) dla budowy zespołu czterech budynków wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z kanalizacją deszczową ze zbiornikami bezodpływowymi oraz zbiornikiem ppoż.
 • dokumentacja projektowa instalacji i sieci sanitarnych dla projektowanego salonu samochodowego z częścią mieszkalną, serwisową, magazynem wolnostojącym oraz myjnią dwustanowiskową pod Krakowem.
 • projekt budowlany i wykonawczy instalacji wod, kan, c.o., ppoż, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przepompownią ścieków dla budynku szkolno-edukacyjnego z halą widowiskowo-sportową.
 • nadzór inwestorski nad budową instalacji, sieci i przyłączy (wodociągowa, ppoż wraz z zestawem hydroforowym, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, dla projektowanego budynku biurowego z garażem podziemnym. 
 • kompleksowy projekt budowlany oraz wykonawczy instalacji sanitarnych i HVAC dla budowy kompleksu „Przemysłowego Instytutu Badań i Rozwoju” składającego się z budynków biurowych, hali produkcyjno-magazynowej, wraz z instalacjami wewnętrznymi (wodociągową i hydrantową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu wraz z kotłowniami, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, sprężonego powietrza, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, przeciwpożarową) oraz budową pozabudynkowych instalacji (wodociągowej, przeciwpożarowej wraz ze zbiornikiem przeciwpożarowym oraz hydrofornią, kanalizacji sanitarnej wraz ze szczelnym zbiornikiem na ścieki bytowo-gospodarcze, kanalizacji deszczowej wraz z szczelnymi zbiornikami na wody opadowe, sprężonego powietrza, a także przebudową istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.
 • dokumentacje projektowe dla budowy miejskich sieci wodociągowych oraz sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej wraz z przyłączami w Krakowie.
 • projekt budowlany oraz wykonawczy instalacji wewnętrznych: wodociągowa, ciepła woda użytkowa, gazowa, centralne ogrzewanie oraz instalacji sieci i przyłączy zewnętrznych: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej z lokalną przepompownią ścieków, gazowa, kanalizacji deszczowej ze skrzynkami rozsączającymi dla osiedla złożonego z 66 lokali mieszkalnych.
 • projekt budowlany i wykonawczy instalacji wewnętrznych: wod., cwu, gaz, ppoż, wentylacji mechanicznej garażu podziemnego, centralne ogrzewanie wraz z główną kotłownią, wentylacja hybrydowa mieszkań oraz instalacji, sieci i przyłączy zewnętrznych: wodociągowych, kanalizacji ogólnospławnej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
 • projekt rozbudowy miejskich sieci wodociągowych oraz sieci kanalizacji sanitarnej.
 • projekt wykonawczy instalacji wodociągowej, przeciwpożarowej, ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (chłodu) dla budynku biurowo-handlowo-usługowego.
 • dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza instalacji wod, kan, gaz, kotłownia, wentylacja hybrydowa dla budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym.
 • projekt rozbudowy gminnej sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej.
 • kompleksowy projekt sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz instalacji wewnętrznych wod, kan. gaz, c.o., deszczówka dla projektowanego osiedla budynków jednorodzinnych w Krakowie.
 • wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy ujęcia i stacji uzdatniania wody wraz niezbędną infrastrukturą techniczną i sieciowym zbiornikiem wyrównawczym.
 • projekt instalacji sanitarnych i HVAC dla projektowanej stacji paliw i budynku biurowo-usługowego.
 • projekt sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji wewnętrznych wod, kan. gaz, c.o. dla projektowanego osiedla budynków jednorodzinnych w Krzeszowiach.
 • projekt wykonawczy przemysłowej (technologicznej) instalacji wody zimnej i ciepłej dla zakładu produkcyjnego w Skawinie.
 • projekt budowlany i wykonawczy instalacji wewnętrznych i zewnętrznych: wod, kan, gaz, c.o., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, dla kompleksu projektowanych czterech budynków komercyjnych: biurowy, hotelowy, warsztatowy i laboratoriów.
 • kompleksowy projekt instalacji sanitarnych i HVAC wewnątrz oraz na zewnątrz projektowanego budynku dydaktyczno-dokumentacyjnego z częścią biurowo-administracyjną.
 • projekt przebudowy i rozbudowy instalacji wodociągowej, ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania wraz z kotłownią o mocy 2,0 MW, ppoż, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla przebudowywanego i rozbudowywanego budynku szpitala wraz z zapleczem i basenem rehabilitacyjnym.
 • inwentaryzacja oraz projekt budowlany modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji hybrydowej w istniejącym budynku wielorodzinnym. 
 • projekt budowlany i wykonawczy instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowych, wentylacji mechanicznej garażu podziemnego dla projektowanych czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Krakowie.
 • projekt budowlany i wykonawczy instalacji wodociągowej, przeciwpożarowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla projektowanego parkingu wielopoziomowego.
 • projekt instalacji sanitarnych wewnętrznych (wod, kan, gaz, c.o.) wraz z rozbudową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla projektowanego osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
 • projekt branżowy instalacji sanitarnych i HVAC (wodociągowa, ppoż, centralnego ogrzewania, kotłownia olejowa, wentylacji i klimatyzacji wraz z przebudową sieci kanalizacyjnych dla projektowanego budynku wielofunkcyjnego (część edukacyjna, restauracyjna i hotelowa).
 • projekt budowlany i wykonawczy instalacji wodociągowej, ppoż wraz z zestawem hydroforowym, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi oraz instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (VRF) dla projektowanego budynku biurowego (open space) z garażem podziemnym.
 • projekt sieciowego zestawu hydroforowego w podziemnej komorze betonowej wraz z instalacjami i infrastrukturą towarzyszącą.
 • projekt budowlany i wykonawczy instalacji  sanitarnych i HVAC wewnątrz i na zewnątrz budynku (gazowa, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, ciepła technologicznego, wodociągowa, ppoż, centralnego ogrzewania, technologii kuchni, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej) dla projektowanego przedszkola wielooddziałowego.
 • projekt instalacji wodociągowej, ppoż wraz z zestawami hydroforowymi, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi i regulatorami przepływu oraz instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji opartej o system VRF, a także przebudowy sieci gazowych i rozbudowy sieci wodociągowej dla projektowanego budynku biurowego.
 • analiza hydrauliczna wraz z przedstawieniem alternatywnych rozwiązań dla modernizacji istniejącej instalacji wewnętrznej przeciwpożarowej w Zespole Szkół.
 • adaptacja instalacji wewnętrznych wraz z projektem doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków dla projektowanego osiedla 22 budynków mieszkalnych.
 • projekt kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym o objętości czynnej 250 m3 wyposażony w trzystanowiskowy system pompowego (ciśnieniowego) napełniania zgromadzoną wodą specjalistycznych samochodów komunalnych służących do mycia ulic.
 • projekt instalacji wewnętrznych (wodociągowa, ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej i centralnego ogrzewania) wraz z przyłączami, siecią wodociągową i kanalizacyjną dla projektowanego osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
 • dokumentacja projektowa doprowadzenia wody do celów bytowych i przeciwpożarowych dla istniejącego zakładu przemysłowego.
 • projekt rozbudowy sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 2,5 km wraz z projektem dodatkowego ujęcia wody.
 • projekt rozbudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sieciową przepompownią ścieków i przyłączami dla projektowanego osiedla 140 budynków mieszkalnych.
 • projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości około 2000m.
 • projekt instalacji sanitarnych (wod, kan, gaz, co) oraz przyłączy wod-kan i sieci wodociągowej dla bezobsługowej myjni samochodowej wielostanowiskowej.
 • projekt instalacji klimatyzacji opartej na VRF (Virtual Routing and Forwarding) dla budynku biurowo-usługowego.
 • projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla budynków mieszkalnych.
 • dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza branży sanitarnej i HVAC wewnątrz i na zewnątrz budynku (gazowa, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, ciepła technologicznego, wodociągowa, ppoż, centralnego ogrzewania, zbiornik  przeciwpożarowy z hydrofornią, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej z separatorem i zbiornikiem retencyjnym) dla projektowanej sali sportowo-widowiskowej.
 • kompleksowy wielobranżowy projekt hydroforni sieciowej wraz z rozbudową sieci wodociągowej z komorami zasuw i redukcyjnymi.
 • projekty rozbudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla kilku projektowanych osiedli budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
 • projekt budowlany i wykonawczy sieci, przyłączy i instalacji wewnętrznych: wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej dla projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
 • projekt doprowadzenia wody oraz odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych dla projektowanych 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
 • projekt instalacji wewnętrznych (wod-kan-gaz-co) dla ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z przyłączami do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz projekt sieci kanalizacji sanitarnej.
 • kompleksowa dokumentacja budowlano-wykonawcza dla rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączem oraz komorą wodomierzową dla zakładu produkcyjnego.
 • projekt budowlany i wykonawczy instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania dla trzech budynków wielorodzinnych.
 • projekt odprowadzenia wód opadowych z projektowanego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Rzeszowie.
 • projekt instalacji wewnętrznych (wodociągowa, kanalizacyjna i centralnego ogrzewania) dla rozbudowywanego i przebudowywanego budynku straży pożarnej.
 • kompleksowa dokumentacja projektowa dla rozbudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej (mapa do celów projektowych, geologia, decyzja ULICP, opinie i uzgodnienia branżowe, decyzja pozwolenia na budowę, przedmiar, kosztorys, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych).
 • projekt wykonawczy instalacji sanitarnych wewnętrznych (wodociągowa, ppoż, cwu, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i wody lodowej) na zewnątrz i wewnątrz projektowanego budynku usługowego z częścią mieszkalną i garażem podziemnym w Krakowie.
 • analiza oraz koncepcja modernizacji sieci wodociągowej o długości 115 km w gminie zlokalizowanej w powiecie krakowskim. Dokumentacja obejmowała swym zakresem istniejącą sieć wodociągową wraz z ujęciem wody oraz stacją uzdatniania wody, zbiornikami oraz zestawami hydroforowymi a także ewentualne rejony budowy nowych rurociągów, przebudowę niektórych odcinków istniejącej sieci wodociągowej oraz modernizację urządzeń do magazynowania i podnoszenia ciśnienia wody. Dla przedmiotowego systemu zostały przedstawione wyniki obliczeń i cyfrowe symulacje hydrauliczne.
 • projekty rozbudowy fragmentów sieci wodociągowych oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w czterech miejscowościach w powiecie krakowskim.
 • projekt wykonawczy instalacji przeciwpożarowej wewnątrz oraz na zewnątrz budynku szpitala w Małopolsce.
 • projekt instalacji wewnętrznych (wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu, ppoż, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji) wraz z budową nowych i przebudową istniejących przyłączy do sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej wyposażonych w zbiorniki retencyjne, separatory oraz regulatory przepływu, dla projektowanej stacji paliw płynnych i LPG z parkingiem oraz myjnią samochodową w centrum Krakowa.
 • projekt rozbudowy sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Krakowie.
 • projekt doprowadzenia wody dla szpitala w Małopolsce wraz z urządzeniami do podnoszenia ciśnienia wody (zestaw hydroforowy) oraz komorą zasuw. Dla niniejszej dokumentacji zostały również wykonane symulacje hydrauliczne mające na celu określenie możliwości zasilenia w wodę projektowanej hydroforni przez istniejący system wodociągowy.
 • projekt budowlany i wykonawczy sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami do podczyszczania wód opadowych oraz dokumentacja zabezpieczenia sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i gazowej dla potrzeb przebudowy drogi gminnej pod Krakowem.
 • projekt budowlany sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla projektowanego osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych pod Krakowem.
 • analiza sieci wodociągowej o długości 15,5 km w miejscowości zlokalizowanej w powiecie krakowskim. Dokumentacja uwzględniała swym zakresem istniejącą sieć wodociągową wraz z ujęciem wody, zbiornikami oraz zestawem hydroforowym a także ewentualne rejony budowy nowych rurociągów, przebudowę niektórych odcinków istniejącej sieci wodociągowej oraz modernizację urządzeń do magazynowania i podnoszenia ciśnienia wody. Dla przedmiotowego systemu zostały przedstawione wyniki obliczeń i cyfrowe symulacje hydrauliczne.
 • projekt budowlany instalacji wewnętrznych (wody, ppoż, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, gazowej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji) dla projektowanego budynku szkoły muzycznej w Małopolsce. Projekt rozbudowy i przebudowy sieci oraz przyłączy: wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, gazowej oraz kanalizacji deszczowej z urządzeniami podczyszczającymi oraz przepompownią ścieków.
 • dokumentacja projektowa stacji uzdatniania wody wraz z komorą pomp, rozbudową sieci wodociągowej oraz instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi w powiecie krakowskim.
 • projekty przydomowych oczyszczalni ścieków dla projektowanych czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych pod Krakowem.
 • projekt budowlany oraz wykonawczy instalacji sanitarnych wewnętrznych (wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, gazu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i klimatyzacji) dla projektowanego budynku świetlicy z funkcją stołówki szkolnej z zapleczem sanitarnym i kuchennym przy budynku szkoły podstawowej w Małopolsce. Projekt rozbudowy i przebudowy przyłącza: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej.
 • dokumentacja projektowa rozbudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, przyłączy wodociągowych, przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przyłączy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z pompowniami przydomowymi, instalacji sanitarnych wewnętrznych (wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania, gazowej) dla projektowanego osiedla budynków mieszkalnych w Krakowie.
 • projekt wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, przyłączy wodociągowych, przyłączy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przydomowymi przepompowniami ścieków, instalacji wewnętrznych wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania i gazu dla projektowanych dziesięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych pod Krakowem.
 • projekt instalacji wewnętrznych (wodociągowa, kanalizacyjna, gazu, centralnego ogrzewania) dla projektowanego osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych pod Krakowem.
 • projekt instalacji sanitarnych wewnętrznych dla projektowanej myjni samochodowej czterostanowiskowej w Krakowie.
 • projekt budowlany instalacji sanitarnych wewnętrznych (wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowa, centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej) wraz z przyłączem do sieci kanalizacji ogólnospławnej i przyłączem do sieci wodociągowej oraz przebudową sieci gazowej dla projektowanego budynku mieszkalnego (willa) z wbudowaną częścią usługową i  garażem podziemnym w Krakowie.
 • projekt rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączem wody dla istniejącego budynku biurowego w Krakowie.
 • projekt instalacji wewnętrznych (wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowa oraz centralnego ogrzewania) dla projektowanych siedmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych (w tym trzech wolnostojących oraz czterech w zabudowie bliźniaczej) z infrastrukturą techniczną wraz z projektem przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami w Krakowie.
 • projekt rozbudowy sieci wodociągowej oraz sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami i instalacją wewnętrzną gazu dla czterech projektowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych  w powiecie krakowskim.
 • projekt budowlany instalacji wewnętrznej wody zimnej z zestawem hydroforowym, ciepłej wody użytkowej, instalacji hydrantowej, gazowej, centralnego ogrzewania, kanalizacji deszczowej do zbiorników retencyjnych i instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla budynku usługowo-handlowego z miejscami postojowymi i wewnętrznym układem komunikacyjnym pod Krakowem.
 • projekt instalacji sanitarnych wewnętrznych (wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania) wraz z przyłączem do sieci wodociągowej oraz do sieci kanalizacji sanitarnej dla projektowanego budynku usługowego w Krakowie.
 • projekt budowlany sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wod-kan, a także projekt instalacji wewnętrznych (wod., kan., gaz, c.o.) dla projektowanego osiedla budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej w Krakowie.
 • projekt instalacji sanitarnych wewnętrznych (wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, ogrzewczej) wraz z przyłączami wody oraz kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej, przydomową przepompownią ścieków, a także rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla trzech projektowanych budynków mieszkalnych w powiecie krakowskim.
 • projekt rozbudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi dla projektowanych sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych pod Krakowem.
 • projekt wykonawczy wraz z uzgodnieniami branżowymi doprowadzenia wody oraz odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych dla rozbudowywanej i modernizowanej stacji 220/110kV.
 • projekt budowlany sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi dla osiedla  czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej oraz jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego w powiecie krakowskim.
 • projekt instalacji sanitarnych wewnętrznych (wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji) wraz z przyłączami do sieci gazowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz urządzeniami do podczyszczania i zagospodarowania wód opadowych dla projektowanej stacji paliw płynnych i LPG z budynkiem kas i myjnią samochodową pod Krakowem.
 • projekt rozbudowy i przebudowy sieci wodociągowej wraz z zestawem hydroforowym do podnoszenia ciśnienia wody oraz przyłączem i instalacją elektryczną w powiecie krakowskim.
 • projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do sieci gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej oraz projekt indywidualny instalacji sanitarnych wewnętrznych (wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, wentylacji mechanicznej z rekuperacją, pompa ciepła), drenażu opaskowego a także urządzeń do podczyszczenia i zagospodarowania  wód opadowych dla projektowanego budynku mieszkalnego w Krakowie.
 • projekt rozbudowy sieci gazowej wraz z przyłączami do sieci gazowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji sanitarnych wewnętrznych (wod, kan, gaz, c.o.) dla pięciu projektowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych pod Krakowem.
 • projekt sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami do sieci gazowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, energetycznej oraz instalacji wewnętrznej gazu i energetycznej dla dwóch budynków projektowanych w powiecie krakowskim.
 • projekt wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z lokalną przepompownią ścieków dla projektowanych ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej pod Krakowem.
 • projekt instalacji sanitarnych wewnętrznych (wod, kan, gaz, c.o.) dla projektu nadbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Krakowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem  na cele mieszkalne.
 • projekt doprowadzenia wody oraz odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych z projektowanych sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej i trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących pod Krakowem.
 • projekt magistrali kanalizacji sanitarnej wraz z odprowadzeniem ścieków z dużego zakładu przemysłowego  w powiecie krakowskim.
 • projekt sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przydomowymi przepompowniami ścieków pod Krakowem.
 • projekt doprowadzenia wody, paliwa gazowego i energii elektrycznej, odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych oraz wód opadowych dla projektowanego budynku mieszkalnego z częścią usługową w Krakowie.
 • koncepcja rozbudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanałowej sanitarnej grawitacyjnej z przepompownią ścieków i rurociągami tłocznymi wraz z przyłączami do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla projektowanych 48 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej w bezpośrednim sąsiedztwie Krakowa.
 • projekt remontu instalacji wodociągowo-hydrantowej dla zabudowań zakładu napraw maszyn, sprzętu i utrzymania zakładu w Krakowie.
 • projekt przebudowy sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami pod Krakowem.
 • projekt instalacji sanitarnych wewnętrznych (wod, kan, gaz, c.o.) dla projektowanego Domu Zakonnego w Krakowie.
 • projekt instalacji sanitarnych wewnętrznych (wod, kan, gaz, c.o.) wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączami do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej niskiego ciśnienia dla projektowanego budynku mieszkalnego w Krakowie.
 • analiza funkcjonowania średniej oczyszczalni ścieków w powiecie krakowskim. Zbadano aktualne parametry pracy obiektu pod względem objętości oraz stężeń i ładunków ścieków dopływających do oczyszczalni. Otrzymane wyniki zostały odniesione do ustawień technologicznych oczyszczalni a także porównane z parametrami dla jakich oczyszczalnia została zaprojektowana. Przedstawiona została również propozycja rozwiązań mających na celu zoptymalizowanie funkcjonowania obiektu pod względem technologicznym oraz pod względem ekonomicznym.
 • projekt rozbudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej pod Krakowem.
 • projekt sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompownią ścieków, przyłączem do sieci elektrycznej, instalacją wewnętrzną elektryczną, oświetleniem oraz ogrodzeniem pod Krakowem.
 • projekt sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami pod Krakowem.
 • projekt wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z lokalną przepompownią ścieków dla projektowanego budynku gastronomiczno-hotelowego w powiecie krakowskim.
 • projekt przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami pod Krakowem.
 • projekt instalacji sanitarnych wewnętrznych (wod, kan, gaz, c.o.) wraz z przyłączami do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i opadowej dla projektowanego budynku samochodowej myjni ręcznej trzystanowiskowej i myjni bezdotykowej dwustanowiskowej pod Krakowem.
 • projekt rozbudowy sieci gazowej wraz z przyłączami pod Krakowem.
 • projekt doprowadzenia wody oraz odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych dla pięciu budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej w powiecie krakowskim.
 • projekt rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla kompleksu 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych pod Krakowem.
 • projekt rozbudowy instalacji wewnętrznej gazu wraz z przyłączami do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i gazowej dla budynku restauracyjnego i hotelowego pod Krakowem.
 • projekt instalacji sanitarnych wewnętrznych (wod, kan, gaz, c.o.) wraz z przyłączami do sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej dla trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Krakowie.
 • koncepcja rozbudowy oraz modernizacji sieci wodociągowej zlokalizowanej w gminie przylegającej do Krakowa. Koncepcja obejmował swym zakresem wskazanie ewentualnych rejonów budowy nowej sieci wodociągowej, przebudowę niektórych odcinków istniejącej sieci a także budowę potencjalnych urządzeń do podnoszenia ciśnienia wody.
 • projekt doprowadzenia wody oraz odprowadzenia ścieków bytowo gospodarczych z kompleksu ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych pod Krakowem.
 • projekt wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej dla trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych pod Krakowem.
 • projekt doprowadzenia wody oraz odprowadzenia ścieków bytowo gospodarczych z kompleksu dwudziestu dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w powiecie krakowskim.
SPRINGAP Instalacje Sanitarne i HVAC Kraków

Misja firmy

Szeroko pojęta branża sanitarna i HVAC to dla naszego Zespołu Inżynierów nie tylko praca, lecz przede wszystkim pasja. Tworzymy w Krakowie instalacje szyte na miarę każdej inwestycji, a więc zoptymalizowane pod względem ceny i kosztów realizacji oraz eksploatacji. W sposób elastyczny i kreatywny dostosowujemy rozwiązania techniczne do oczekiwań i wymogów stawianych przez Inwestora i Architekta...

Czytaj więcej